Tag Archives: Word

Nội dung yêu cầu Thi MOS Word 2019 (2016, 2013, 365)

I. Nội dung thi MOS Word

Các kỹ năng yêu cầu trong Bài thi MOS Word 2019 (Cũng như 2016 / 2013 / 365) sẽ gồm 06 phần chính và điểm số % mỗi phần như sau:

 1. Manage documents (20-25%) –Quản lý các tài liệu
 2. Insert and format text, paragraphs, and sections (20-25%) –Chèn và định dạng văn bản, đoạn văn, và phân vùng tài liệu
 3. Manage tables and lists (15-20%) –Quản lý bảng và danh sách
 4. Create and manage references (5-10%) –Tạo mới và quản lý tài liệu tham khảo
 5. Insert and format graphic elements (15-20%) –Chèn và định dạng phần tử đồ họa
 6. Manage document collaboration (5-10%) -Quản lý sự cộng tác tài liệu

Để rõ hơn bạn nên xem bảng điểm thật bài thi MOS Word 2019 của một học viên của Trung tâm (Chú ý: Trung tâm đã xóa đi một phần thông tin cá nhân như số CCCD, Email,  Tên..):

Bảng điểm MOS Word 2019

II. Chi tiết các kỹ năng yêu cầu thi MOS

1. Manage documents – Quản lý các tài liệu

 • Navigate within documents – Điều hướng trong tài liệu
  • Search for text, link to locations within documents move to specific locations and objects in documents, show and hide formatting symbols and hidden text
  • Tìm kiếm văn bản trong tài liệu, chèn các liên kết đến các vị trí trong tài liệu, di chuyển đến các vị trí và các đối tượng trong văn bản, hiển thị và ẩn các định dạng, ẩn các văn bản.
 • Format documents – Định dạng Tài liệu
  • Set up document pages, apply style sets, insert and modify headers and footers, configure page background elements
  • Thiết lập trang tài liệu, áp dụng các kiểu mẫu đã thiết lập sẵn, chèn và sửa đổi các tiêu đề trang và cuối trang, cấu hình nền cho trang văn vản
 • Save and share documents – Lưu và chia sẻ các tài liệu
  • Save documents in alternative file formats, modify basic document properties, modify print settings, share documents electronically
  • Lưu tài liệu với các định dạng khác ,sửa đổi các thuộc tính cơ bản của tài liệu, sửa đổi cài đặt in ấn, chia sẻ tài liệu điện tử
 • Inspect documents for issues – Kiểm tra các vấn đề về tài liệu
  • Locate and remove hidden properties and personal information, locate and correct accessibility issues, locate and correct compatibility issue
  • Xác định vị trí và loại bỏ các thuộc tính ẩn và thông tin người dùng, xác định vị trí và sửa các vấn đề khả năng tiếp cận, xác định vị trí và sửa các vấn đề tương thích

2. Insert and format text, paragraphs, and sections – Chèn và định dạng văn bản, đoạn văn, và phân vùng tài liệu

 • Insert text and paragraphs – Chèn văn bản và đoạn văn
  • Find and replace text, insert symbols and special characters
  • Tìm và thay thế văn bản, chèn các kí hiệu và kí tự đặc biệt
 • Format text and paragraphs – Định dạng văn bản và đoạn văn
  • Apply text effects, apply formatting by using format painter, set line and paragraph spacing and indentation, apply built – in styles to text, clear formatting
  • Áp dụng hiệu ứng văn bản, áp dụng định dạng bằng công cụ sao chép văn bản (format painter), thiết lập khoảng cách giữa dòng và đoạn văn và thụt lề, áp dụng các trường dữ liệu kiểu được thiết lập sẵn cho văn bản, xóa định dạng
 • Create and configure document sections – Tạo mới và cấu hình phân vùng tài liệu
  • Format text in multiple columns, insert page, section, and column breaks, change page setup options for a section
  • Định dạng văn bản dưới dạng nhiều cột, chèn trang, phân vùng tài liệu, và ngắt cột, thay đổi các tùy chọn thiết lập cho phân vùng văn bản

3. Manage tables and lists – Quản lý bảng và danh sách

 • Create tables – Tạo bảng
  • Convert text to tables, convert tables to text , create tables by specifying rows and columns
  • Chuyển đổi từ văn bản qua bảng, chuyển đổi từ bảng sang văn bản, tạo mới bảng xác định bởi hàng và cột
 • Modify tables – Sửa đổi bảng
  • Sort table data, configure cell margins and spacing, merge and split cells, resize tables, rows, and columns, split tables, configure a repeating row header
  • Sắp xếp dữ liệu bảng, cấu hình căn lề và khoảng cách của ô, trộn (gộp) và chia ô, thay đổi kích thước bảng, dòng (hàng) và cột, chia bảng, cấu hình lặp lại hàng tiêu đề
 • Create and modify lists – Tạo mới và sửa đổi danh sách
  • Format paragraphs as numbered and bulleted lists, change bullet characters and number formats, define custom bullet characters and number formats, increase and decrease list levels, restart and continue list numbering, set starting number values
  • Định dạng các đoạn văn như là danh sách tự động và đánh dấu đầu dòng, thay đổi kí tự đầu dòng và định dạng số, xác định tùy chỉnh các ký tự dấu đầu dòng và định dạng số, tăng và giảm cấp độ của danh sách, bắt đầu lại và tiếp tục danh sách số đếm, thiết lập giá trị số bắt đầu.

4. Create and manage references – Tạo mới và quản lý tài liệu tham khảo

 • Create and manage reference elements – Tạo mới và Quản lý yếu tố tham chiếu
  • Insert footnotes and endnotes, modify footnote and endnote properties, create and modify bibliography citation sources, insert citations for bibliographies
  • Chèn chú thích cuối trang và chú thích cuối tài liệu, sửa đổi thuộc tính chú thích cuối trang và cuối tài liệu, tạo mới và Quản lý các nguồn trích dẫn thư mục, chèn trích dẫn cho thư mục
 • Create and manage reference tables – Tạo mới và Quản lý bảng tham chiếu
  • Insert tables of contents, customize tables of contents, insert bibliographies
  • Chèn mục lục, tùy chỉnh mục lục, chèn mục lục trích dẫn

5. Insert and format graphic elements – Chèn và định dạng yếu tố đồ họa

 • Insert illustrations and text boxes – Chèn hình minh họa và hộp văn bản
  • Insert shapes, insert pictures, insert 3d models, insert smartart graphics, insert screenshots and screen clippings, insert text boxes
  • Chèn hình khối, chèn hình ảnh, chèn mô hình 3d, chèn đồ họa smartart, chèn ảnh chụp màn hình và cắt ảnh màn hình, chèn hộp văn bản.
 • Format illustrations and text boxes – Định dạng hình ảnh minh họa và Hộp văn bản
  • Apply artistic effects, apply picture effects and picture styles, remove picture backgrounds, format graphic elements, format smartart graphics, format 3d models
  • Áp dụng hiệu ứng hiệu ứng nghệ thuật, áp dụng hiệu ứng hình ảnh và kiểu hình ảnh, loại bỏ nền hình ảnh, định dạng yếu tố đồ họa, định dạng đồ họa smartart, format 3d models, định dạng mô hình 3d
 • Add text to graphic elements – Thêm văn bản cho yếu tố Đồ họa
  • Add and modify text in text boxes, add and modify text in shapes, add and modify smartart graphic content
  • Thêm và sửa đổi văn bản trong hộp văn bản, thêm và chỉnh sứa văn bản trong hình khối, thêm và chỉnh sửa nội dung đồ họa smartart
 • Modify graphic elements – Chỉnh sửa yếu tố đồ họa
  • Position objects, wrap text around objects, add alternative text to objects for accessibility
  • Vị trí đối tượng, văn bản bao quanh đối tượng, thêm các văn bản thay thế cho các đối tượng

6. Manage document collaboration – Quản lý sự cộng tác tài liệu

 • Add manage comments – Thêm Quản lý bình luận
  • Add comments, review and reply to comments, resolve comments, delete comments
  • Thêm bình luận, kiểm tra lại và trả lời bình luận, làm mờ bình luận, xóa bình luận
 • Manage change tracking – Quản lý thay đổi lưu vết.
  • Track changes, review tracked changes, accept and reject tracked changes, lock and unlock change tracking.
  • Sự thay đổi tài liệu, kiểm tra lại sự thay đổi, đồng ý (chấp nhận) và loại bỏ sự thay đổi, khóa và mở khóa thay đổi.

👉 Chú ý: nội dung Thi MOS Word 2019 này được lấy từ thông tin chính thức công bố bởi Microsoft .  Bạn có thể xem chi tiết tại đây…

👉 Xem chi tiết các khóa Luyện thi MOS

Nội dung khóa Luyện thi MOS M01 cho 01 môn Word, Excel, Powerpoint

Trung tâm tin học MS đào tạo theo phương pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng học viên, giúp học viên học được thoải mái và hiệu quả. Nội dung học sẽ nặng về thực hành thực tế đảm bảo học viên học xong có thể làm thực tế được.
Ngoài ra Trung tâm Tin học MS còn là đối tác Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế MOS & IC3 với IIG từ năm 2016 đến nay. Trung tâm đã giúp cho hàng nghìn học viên thi đỗ được chứng chỉ MOS cho các môn Word, Excel và Powerpoint trên phiên bản 2019/2016/2013.

Sau khóa học Luyện thi MOS M01 thì học viên có thể:

 • Nắm được được cách thức ra đề thi MOS và nội dung yêu cầu bài thi MOS.
  Chú ý: nên hiểu bài thi MOS là bài thi áp dụng chỉ cho 01 môn cụ thể Word, Excel hoặc Powerpoint; và chỉ cho 01 phiên bản 2019, 2016 hoặc 2013.
 • Luyện thành thạo tất cả kỹ năng (Skill) yêu cầu của bài thi MOS theo chuẩn của Microsoft công bố.
 • Thành thạo hệ thống Menu (Tab), từng nhóm chức năng (Group) và từng chức năng cụ thể trên giao diện của phần mềm tương ứng với bài thi.
 • Thành thạo tất cả các mục tiêu (Objectives) yêu cầu và làm đầy đủ các bài tập cho từng mục tiêu.
 • Thi thử trên phần mềm Gmetrix cả 02 chế độ Tranning và Testing để có kỹ năng làm bài nhanh và đúng cách.
 • Nắm được các hệ thống phím tắt để làm được nhanh và chính xác.
 • Nắm được các chú ý và mẹo khi đi thi MOS.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng tương ứng với môn thi để áp dụng vào thực tế được.

Nội dung đào tạo MOS (2019 / 2016 / 2013) cho từng môn như sau:

1. MOS 2019

MOS WORD 2019

– Manage documents (20-25%)
– Insert and format text, paragraphs, and sections (20-25%)
– Manage tables and lists (15-20%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (15-20%)
– Manage document collaboration (5-10%)

Chi tiết MOS Word 2019 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2019

– Manage worksheets and workbooks (10-15%)
– Manage data cells and ranges (20-25%)
– Manage tables and table data (15-20%)
– Perform operations by using formulas and functions (20-25%)
– Manage charts (20-25%)

Chi tiết MOS Excel 2019 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2019

– Manage presentations
– Manage slides
– Insert and format text, shapes, and images
– Insert tables, charts, smartArt, 3D models, and media
– Apply transitions and animations

Chi tiết MOS PowerPoint 2019 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Word 2019

2. MOS 2016

MOS WORD 2016

– Create and manage documents (25-30%)
– Format text, paragraphs, and sections (25-30%)
– Create tables and lists (20-25%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (20-25%)

Chi tiết MOS Word 2016 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2016

– Create and manage worksheets and workbooks (30-35%)
– Manage data cells and ranges (15-20%)
– Create tables (15-20%)
– Perform operations with formulas and functions (10-15%)
– Create charts and objects (15-20%)

Chi tiết MOS Excel 2016 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2016

– Create and manage presentations (30-35%)
– Insert and format text, shapes, and images (20-25%)
– Insert tables, charts, SmartArt, and media (20-25%)
– Apply transitions and animations (10-15%)
– Manage multiple presentations (5-10%)

Chi tiết MOS PowerPoint 2016 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel Expert

3. MOS 2013

MOS WORD 2013

– Create and manage documents
– Format text, paragraphs, and sections
– Create tables and lists
– Apply references
– Insert and format objects

Chi tiết MOS Word 2013 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2013

– Create and manage worksheets and workbooks
– Create cells and ranges
– Create tables
– Apply formulas and functions
– Create charts and objects

Chi tiết MOS Excel 2013 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2013

– Create and manage presentations
– Insert and format shapes and slides
– Create slide content
– Apply transitions and animations
– Manage multiple presentations

Chi tiết MOS PowerPoint 2013 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel 2013

Để xem thêm thông tin các khóa học khác, Bạn có thể kích vào đây

Quay về Trang chủ

Đăng ký Online trước khi đến học để được tặng 50K!

Nội dung khóa soạn thạo văn bản Word (K11)

Trung tâm tin học MS đào tạo theo phương pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng học viên, giúp học viên học được thoải mái và hiệu quả. Nội dung học sẽ nặng về thực hành thực tế đảm bảo học viên học xong có thể làm thực tế được.

Sau khóa học soạn thạo văn bản bằng Word (K11) học viên có thể:

 • Làm  thành thạo các văn bản thực tế như hợp đồng, công văn, báo giá, đơn từ, phiếu điền thông tin…
 • Tự làm được hoàn thiện một văn bản dài như: đồ án tốt nghiệp, đề án khả thi, hồ sơ dự thầu, kế hoạch kinh doanh…
 • Biết cách trộn văn bản để làm giấy mời hoặc gửi mail cùng lúc cho nhiều bạn bè, khách hàng…
 • Thành thạo việc thiết lập trang và in ấn tài liệu.
 • Biết cách kết xuất ra các dạng khác như PDF.

Nội dung đào tạo của khóa tin học văn phòng K11 sẽ như sau:

Nội dung đào tạo Word (10 buổi)

Học Word

Buổi 1

 • Giới thiệu chung: mục đích khóa học, cách thức học
 • Tổng quát về máy tính, phần mềm
 • Giới thiệu màn hình Word
 • Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
 • Cách thức nhập liệu
 • Các phím & tổ hợp phím
 • Định dạng font chữ
 • Định dạng đoạn – Paragraph cơ bản (đầu dòng, left, right)
 • Thực hành

Buổi 2

 • Định dạng đoạn nâng cao: đóng khung, màu nền, khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn
 • Cách thức đặt TAB
 • Bullets & Number
 • Thực hành

Buổi 3

 • Chèn ảnh có sẵn (picture), ảnh Online
 • Thêm hình vẽ (Shapes)
 • Chụp hình màn hình (Screenshot)
 • Sắp xếp hình ảnh & các đối tượng đồ họa
 • Thực hành

Buổi 4

 • Chữ nghệ thuật (WordArt)
 • Hộp văn bản (Text Box)
 • Công thức toán học (Equation)
 • Thực hành

Buổi 5

 • Tạo ký tự HOA đầu đoạn văn (Drop Cap)
 • Tạo cột báo
 • Chèn các ký tự đặt biệt (Symbol)
 • Tạo Bookmark, Hyperlink, Reference
 • Header/Footer: tạo đầu trang, cuối trang
 • Thao tác với trang (Page): kích thước, hướng, thêm, xóa…
 • Thực hành

Buổi 6

 • Tạo bảng
 • Thao tác trên bảng: chọn, thêm, bớt hàng/cột/ô, căn lề…
 • Trang trí: đóng khung, chọn kiểu bảng…
 • Thực hành

Buổi 7

 • Lý thuyết (Styles)
 • Tạo Stype
 • Gán Style
 • Style & Bullets and number
 • Làm mục lục cho tài liệu (Table of Contents)
 • Thực hành

Buổi 8

 • Template
 • Tìm kiếm và thay thế
 • Kiểm tra chính tả
 • Track sự thay đổi
 • Thêm ghi chú (Comment)
 • Review tài liệu
 • Mật khẩu bảo vệ (Pass)
 • Show/Hide ký tự đặc biệt
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Buổi 9

 • Lý thuyết (Mail Merge)
 • Tạo dữ liệu nguồn
 • Tạo mẫu
 • Trộn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Buổi 10

 • Tạo màu nền
 • Đóng khung
 • Watermark
 • Footnote và Endnote
 • Thiết lập trang in
 • In ấn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Quay về Trang chủ

Đăng ký Online trước khi đến học để được tặng 50K!

💡 Hãy chia sẽ nội dung cho bạn bè qua Facebook của bạn bằng cách kích vào nút Like bên dưới.  [watushare-buttons]